Voldoende vrouwen op de kieslijst?

REGIO - Op 8 maart 2023 is de vijfde uitreiking van de Ribbius Peletierpenning, vernoemd naar de allereerste vrouwelijke gedeputeerde in Noord-Holland in 1946.

Provinciale Staten reiken de Ribbius Peletierpenning sinds 2019 jaarlijks uit aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. 

Aanleiding was de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019. Maar staan er vandaag de dag voldoende vrouwen op de kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen? 

Bij het CDA is de verdeling man-vrouw nog niet in alle geledingen en in alle verkozen organen fiftyfifty, maar voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland wel. Bij de eerste 6 kandidaten staan 3 vrouwen.

Een partij die weinig last heeft van een ondertal aan vrouwen, is de Partij voor de Dieren (PvdD). De verhouding onder PvdD-kandidaten is 60-40 in het voordeel van de vrouwen. Dit betekent dat de partij zich soms juist inspant om mannen op verkiesbare plekken te krijgen. 

Volt voert actief beleid op voldoende vertegenwoordiging van vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten. Daarin gaat de partij best ver. 

“Wij hanteren het pariteitsbeginsel”, vertelt Julia Schneemann, op plek 2 van de kieslijst van Volt Noord-Holland voor de komende provinciale verkiezingen. Dat betekent dat onze lijsten bij alle verkiezingen fiftyfifty uit mannen en vrouwen moeten bestaan."

"Als wij daarvoor niet voldoende geschikte kandidaten vinden, doen we niet mee. Dat is vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen om die reden in enkele gemeenten het geval geweest."

Via: ribbiuspeletierpenning@noord-holland.nl is het tot en met 8 februari mogelijk een kandidate aan te melden voor de Ribbius Peletierpenning van 2023.

Foto: College van Gedeputeerde Staten,1946. Ribbius Peletier zit derde van links (aangeleverd)