Taken van de gemeenteraad

CASTRICUM - Wist jij dat het werk van de gemeenteraad grofweg is onder te verdelen in drie taken?

Een volksvertegenwoordigende taak: De raadsleden worden iedere vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het is aan de raadsleden om de inwoners te vertegenwoordigen en om contact met hen te onderhouden. 

Zo weten raadsleden wat er speelt en leeft in de gemeente en kunnen zij bij het nemen van beslissingen de belangen van inwoners goed afwegen.

Een kaderstellende taak: De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente en stelt de kaders vast waarbinnen het College van Burgemeester en Wethouders kunnen opereren.

Een controlerende taak: Het College vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente. De gemeenteraad controleert of het College het beleid (goed) uitvoert.

En of zij dit binnen de door de raad vastgestelde budgetten doen en of de belangen van de inwoners hierin zijn meegenomen.

Foto: Omroep Castricum