Reactie OD NZKG op RIVM rapport

REGIO - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft kennis genomen van de hoofdconclusies van het rapport ‘De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving’ van het RIVM. 

Zij ziet daarin haar zorgen over de gezondheid van bewoners van de IJmond bevestigd. Het rapport laat zien dat ondanks dat aan de wettelijke normen wordt voldaan, de huidige uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel zorgt voor gezondheidsrisico’s voor omwonenden. 

De OD NZKG heeft reeds een scherpe koers ingezet bij de vergunningverlening en het toezicht. Hierbij worden de randen van de huidige wet- en regelgeving opgezocht. 

Ook heeft de OD NZKG de Kooksgasfabrieken onder verscherpt toezicht gesteld, na een toename van het aantal meldingen van ongewone voorvallen en het onvoldoende naleven van vergunningsvoorschriften en wet- en regelgeving. Hiernaast worden de mogelijkheden onderzocht om de vergunning van de Kooksgasfabrieken in te trekken.

De OD NZKG heeft meerdere maatregelen in gang gezet om de uitstoot van stikstofdioxide en (fijn)stof te reduceren. Bij de onstoffingsinstallatie van de Pelletfabriek zijn de normen flink aangescherpt t.o.v. de emissienormen die Tata Steel heeft aangevraagd. 

Hetzelfde geldt voor de emissienorm voor stof bij de afzuiging van de Oxystaalfabriek. Ook hier is de emissienorm aangescherpt, waardoor een reductie van (fijn)stof wordt verwacht.

Daarnaast heeft de OD NZKG stappen gezet om geur- en geluidshinder te beperken. Een geurbesluit, voor het reduceren van de geurhinder ligt ter beoordeling bij de rechter. Ook is recent een ontwerpbeschikking verleend om geluidshinder in de nacht tegen te gaan bij het verplaatsten van schroot. 

Voor de uitstoot van stikstofdioxide wordt een afname verwacht. Hiervoor heeft Tata Steel een aanvraag ingediend voor een DeNOx installatie om de stikstofoxide emissie van de grootste bron te reduceren.

De OD NZKG blijft onderzoeken of hinder en uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide verder kan worden beperkt door aanscherping van vergunningverlening, toezicht en handhaving op Tata Steel.

Foto: Omroep Castricum