Maatschappelijke organisaties: overheid koop grond


Om Nederland klaar te maken voor de toekomst zijn er veel uitdagingen waaraan gewerkt moet worden.  Denk aan duurzame landbouw waarin boeren perspectief hebben en ook de natuur kan floreren.

Een land waar ruimte is voor vogels en andere dieren en waarin ook plek is voor mensen om in een groene omgeving te ontspannen. 

Vooralsnog blijven de (overheids)plannen voor de landbouwtransitie, natuurherstel en groen bij de stad bij nutteloze papierstapels en prachtige idealen. Want om deze plannen uit te voeren is grond nodig. Veel grond. En die grond is er niet. 

Daarom roepen acht maatschappelijke organisaties de politiek op om deze stilstand te doorbreken. Dat kan als de overheid voortvarend grond aan gaat kopen. 

Jaarlijks stoppen er namelijk tal van melkveehouders. Door gebruik te maken van het zogenaamde voorkeursrecht kan de overheid een deel van die grond tegen de marktwaarde kopen. 

Vervolgens kan die grond worden ingezet voor natuur inclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Precies die opgaven waaraan Nederland het hoofd moet bieden. 

Dit biedt boeren die een natuurvriendelijk bedrijf willen starten de mogelijkheid grond aan te kopen (onder voorwaarden) voor een lagere grondprijs zodat het rendabel voor hen wordt.  

De maatschappelijke organisaties hebben berekend dat er in vijf jaar tijd circa 100.000 hectare grond beschikbaar komt. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. 

Dat klinkt als veel geld, maar dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard die het huidige demissionaire kabinet had uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

De organisaties hopen dat voldoende politieke partijen de oproep overnemen, zodat welke coalitie er straks ook komt, deze kiest voor deze grondige aanpak. 

De oproep wordt gedaan door o.a. Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de koepelorganisatie waar Landschap Noord-Holland bij aangesloten is, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties.

Foto: Omroep Castricum