Kenmerken jonge drugsverdachten

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van drugsverdachten in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar? Op plek 1 staat: eerder gedetineerd geweest. Onder jongeren die eerder gedetineerd zijn geweest, komen drugsverdachten 52 keer vaker voor dan onder alle jongeren in Nederland. 

Op plek 2 komen jongeren die met jeugdreclassering te maken hebben gehad. In deze groep komen drugsverdachten 27 keer vaker voor.  Ook andere kenmerken die te maken hebben met een crimineel verleden zoals een eerdere verdenking (plek 5) en een halt-registratie (plek 6) blijken van belang te zijn. 

Deze uitkomsten bevestigen bevindingen uit de literatuur dat eerder gepleegde strafbare feiten een risicofactor vormen voor jongeren om in de drugscriminaliteit te belanden. 

Verder zijn het gevolgd hebben van onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen (plek 7) en voortijdig schoolverlaten (plek 8) belangrijk. Dit zijn beide risicofactoren die ook uit eerder onderzoek naar voren kwamen. 

Ook geen inkomen hebben (plek 9) staat in de top tien. En ten slotte het hebben van zeven of meer verdachte huisgenoten in een instelling, denk aan kindertehuizen, gezinsvervangende instellingen en penitentiaire inrichtingen.  

Op 1 januari 2020 woonden 4890 jongeren in een instelling waarbij zeven of meer jongeren in die instelling een verdenking hebben gehad tussen 2005 en 2019. 

Dit sluit aan bij de bevinding uit de literatuur dat criminaliteit in het sociale netwerk van de jongere een verhoogde de kans geeft dat de jongere zelf in de drugscriminaliteit belandt. 

Bron: CBS
Foto: Omroep Castricum